Onze School

Onderwijs in Nederlandse taal
en Nederlandse en Vlaamse cultuur

NTC Luxemburg is een school voor Nederlandstalige kinderen vanaf 4 jaar. NTC Luxemburg is een ‘naschoolse school’ die een aanvullend programma verzorgt op het niet-Nederlandstalig dagonderwijs in Luxemburg. Bij ons geen rekenen, gymnastiek of biologie, maar exclusief aandacht voor de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur. We werken toe naar het eindniveau van de Nederlandse basisschool. 

 

NTC Luxemburg_Inschrijfprocedure

Missie

De missie van NTC Luxemburg is het verzorgen van goed onderwijs in de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur, waar kinderen in Luxemburg met plezier aan deelnemen.

 

Visie

Wij willen het beste halen uit onze leerlingen op het gebied van de Nederlandse taalontwikkeling en het gebruik hiervan. Ons onderwijs sluit nauw aan bij het taalonderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Wij zijn van mening dat het beheersen van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse en Vlaamse cultuur voor onze leerlingen bijdraagt aan een positief zelfbeeld van waaruit zij kunnen deelnemen aan de hedendaagse internationale samenleving.

Uitgangspunten

;

Aansluiting onderwijs

Goede aansluiting met het Nederlandstalig onderwijs in Nederland en België.

;

Ouderparticipatie

Vanwege het beperkt aantal uren Nederlandstalig onderwijs per week, is het van belang dat ouders actief participeren in het onderhouden en aanleren van de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur. 

;

Meertalige kinderen

Wij houden rekening met de specifieke behoeften van meertalige kinderen.

;

Nederlandse taalomgeving

Wij stimuleren de interactie met de taal tussen de kinderen onderling, de ouders met de kinderen en de families onderling; een grote Nederlandse taalomgeving is van belang voor een goede ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid.

Het belang van les in je moedertaal

Waarom kiezen voor een NTC-school?

Vaak kiezen ouders voor een NTC-school vanwege een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen. Alleen thuis Nederlands spreken blijkt soms onvoldoende voor een vlotte overgang naar het Nederlandstalige onderwijs. Kinderen in een meertalige situatie vertonen gewoonlijk een achterstand in woordenschat en spelling. Recent onderzoek laat zien dat kinderen die op een NTC-school in het buitenland hebben gezeten, geen noemenswaardige problemen hebben bij de terugkeer naar Nederland.

Ook ouders die niet verwachten terug te keren naar Nederland of Vlaanderen kiezen voor het NTC. Waarom?

  • De positieve identiteitsontwikkeling van de kinderen door kennis van de moedertaal;
  • Vanwege studie in Nederland of Vlaanderen. Gebrekkige kennis van het Nederlands is dan vaak een struikelblok;
  • Onderzoek laat zien dat een vreemde taal zich beter en sneller ontwikkelt als de moedertaal goed is en wordt ontwikkeld;
  • het verstevigen van de familieband.

Meer weten over Nederlands onderwijs in het buitenland? Kijk op de website van het NOB (Stichting Nederlands Onderwijs  Buitenland).

Onze vereniging

NTC Luxemburg is een asbl (association sans but lucratif), te vergelijken met een Nederlandse vereniging zonder winstoogmerk. De asbl heeft een bestuur dat (op afstand) verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de school. Jaarlijks wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden waar het bestuur verantwoording moet afleggen over de financiële gang van zaken en het gevoerde beleid. Alle ouders zijn automatisch lid van de asbl en worden als zodanig uiteraard uitgenodigd bij de ALV aanwezig te zijn en hun stem uit te brengen. Lees meer.