Onderwijs

Aansluiting bij onderwijs in Nederland en België

De Nederlandse lessen op NTC Luxemburg vinden plaats buiten de reguliere schooltijden. Op de Ecole du Grund krijgen de groepen 1 tot en met 8 les. Ons onderwijs is gericht op kinderen die het Nederlands redelijk goed beheersen, als eerste of tweede thuistaal. Wij noemen dat R1- en R2-leerlingen.

Wij willen het beste halen uit onze leerlingen op het gebied van de Nederlandse taalontwikkeling en het gebruik hiervan. Ons onderwijs sluit nauw aan bij het taalonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Wij zijn van mening dat het beheersen van de Nederlandse taal en kennis van de Nederlandse en Vlaamse cultuur voor onze leerlingen bijdraagt aan een positief zelfbeeld van waaruit zij kunnen deelnemen aan de hedendaagse internationale samenleving.

NTC Luxemburg werkt in de lessen aan

;

Goede beheersing van de Nederlandse taal

We werken toe naar het eindniveau van het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen dat de meeste leerlingen bereiken als ze 12 tot 14 jaar zijn (afhankelijk van de begin- en thuissituatie).

;

Actieve beleving van de Nederlandse en Vlaamse cultuur

Om de band met Nederland en Vlaanderen sterk te houden en de kennis van de eigen achtergrond te verdiepen. Zowel tijdens de reguliere lessen op dinsdag als tijdens Cultuurdagen.

 NTC-Richtingen

Wereldwijd wordt er op NTC scholen onderscheid gemaakt tussen drie verschillende richtingen op basis van het taalniveau van de leerling. Het niveau van de leerling bepaalt de richting.

NTC-onderwijs is altijd een aanvulling op het lokale of internationale dagonderwijs. Gemiddeld krijgen leerlingen in het NTC-onderwijs drie uur per week Nederlandstalig onderwijs. Ter vergelijking: in Nederland en Vlaanderen krijgen leerlingen in het primair onderwijs ongeveer acht uur per week taalonderwijs. Daarnaast horen, zien en spreken zij vaak (voornamelijk) Nederlands op school en daarbuiten. binnen het NTC-onderwijs bestaan drie niveaus, die worden Richtingen genoemd. Kinderen en jongeren die NTC-onderwijs volgen zijn weliswaar Nederlandstalig, maar groeien op in een internationale context die niet (uitsluitend) Nederlandstalig is. Het taalniveau is van veel factoren afhankelijk: leeftijd, (taal)achtergrond van het gezin, de periode dat een kind buiten Nederland of Vlaanderen verblijft. 

=

Richting 1 (R1)

 • De leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland.
 • Meestal is het Nederlands de eerste (meest gesproken) thuistaal.
 • Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, beheerst hij/zij op 12-jarige leeftijd tenminste het niveau van het einde van de basisschool.
=

Richting 2 (R2)

 • De leerling heeft een achterstand van max. 2 jaar op leeftijdgenoten in Nederland.
 • Meestal is het Nederlands de tweede thuistaal.
 • Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, beheerst hij/zij op 14-jarige leeftijd tenminste het niveau van het einde van de basisschool.
=

Richting 3 (R3)

 • De leerling heeft meer dan 2 jaar achterstand op leeftijdgenoten in Nederland.
 • De leerling spreekt slechts af en toe Nederlands thuis.
 • Of en wanneer de leerling het niveau van einde basisschool beheerst, verschilt per individuele leerling.

NTC Luxemburg biedt momenteel geen taallessen aan (R3).

Onze groepen en lesmethoden

 

Vanwege de grote niveauverschillen houden we onze klassen klein. Indien nodig, wordt de leerkracht ondersteunt door een onderwijsassistent. Binnen de combinatiegroepen zetten we de lesmaterialen en lesvormen zo flexibel mogelijk in, om recht te doen aan niveauverschillen tussen leerlingen.

• Beginnend geletterdheid

Focus op taal-lees-, schrijfontwikkeling voor kleuters.

• Lesmethode Heutink

Uitbreiding woordenschat middels thema’s, liedjes en spelletjes.

• Sociaal

Veel aandacht voor samen spelen, spreken en vrije expressie.

• Technisch lezen en schrijven

Focus op klinkers, medeklinkers, tweetekenklanken.

• Zwijsen Veilig Leren Lezen – Kim versie

Luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen van letters.

• A/B Groep

Werken op niveau, waarbij de B-groep al gevorderde oefeningen maakt.

• Doelmatig leren

Spreken, luisteren, lezen, schrijven (stellen), spelling en taalbeschouwing.

• Taal Actief Malmberg

Weten wat je leert. Reflectiemomenten. Aandacht voor de woordenschat.

• Niveauverschillen

Werken op niveau, individueel, of samen met een andere leerling.

De CITO Toets 

 

Ook wij doen mee aan de CITO Toets.

Net als in Nederland, neemt ook NTC Luxemburg de door het Inspectie van het Onderwijs verplicht gestelde CITO Toets af in de klas (halverwege het schooljaar):

 • Een technisch leestoets (vanaf groep 3)
 • Een spellingtoets (vanaf groep 3)
 • Een begrijpend leestoets (vanaf groep 5)

Samen met de informatie die de leerkracht vanuit andere meetmomenten of observaties verkrijgt, is voor een NTC-school een eenmalig onafhankelijk meetmoment per jaar voldoende om de ontwikkeling van onze leerlingen goed in beeld te hebben. De leerkracht kan tijdig bijsturen en onze leerlingen krijgen de beste kans om hun talenten te ontwikkelen.

Wat is de CITO Toets?

De CITO Toets is een niet-methode gebonden toets die de ontwikkeling van een leerling meet door de jaren heen (groep 3 t/m 8). De CITO toets meet het niveau en de voortgang van de leerling t.o.v. van klasgenoten en kijkt naar de groei die een leerling doormaakt t.o.v. andere jaren. Het is dus niet bedoeld als een proefwerk of test en er hangt geen cijfer aan vast, maar een vaardigheidsniveau. De toetsen bevatten zowel oude als toekomstige lesstof. We bekijken of de leerling de oude lesstof nog kent en of hij al nieuwe lesstof beheerst.

 

NTC Groep 3 aan het werk

Extra ondersteuning of privéles

Wij bieden momenteel geen taallessen aan kinderen voor wie het Nederlands een vreemde taal is (R3). NTC Luxemburg bemiddelt wel in extra ondersteuning of (semi-)privélessen. Deze lessen worden aangeboden door leerkrachten van het NTC. Indien de leerling op een bepaald moment het niveau bereikt van een R2-leerling kan hij of zij alsnog instromen in de klassikale lessen.

Neem voor meer informatie contact op met onze schoolleider.