Klachtenregeling

Klachtenregeling voor ouders/verzorgers
Nederlands Onderwijs in het Buitenland

 

september 2022

Uitgangspunt is dat een klacht in principe binnen de school wordt afgehandeld.

Stap 1

Bij klachten, problemen, vragen etc. dient men in eerste instantie contact op te nemen met desbetreffende onderwijsgevende. Hierbij kan ook het beleid van het Pestprotocol worden geraadpleegd. Indien er geen bevredigende oplossing wordt gevonden wordt de klacht voorgelegd aan de schoolleider.

Stap 2

Degene die de klacht heeft ingediend kan de schoolleider inschakelen en het probleem aan hem/haar voorleggen. Tevens kan de betrokken onderwijsgevende de schoolleider inschakelen en hem/haar het probleem voorleggen. Indien er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, wordt de klacht voorgelegd aan het bestuur van NTC Luxemburg. Zowel degene die de klacht heeft ingediend als de schoolleider zullen het probleem voorleggen aan het bestuur.

Stap 3

Het bestuur zal in samenwerking met de schoolleider de kwestie bezien. Het bestuur kan de klacht afhandelen en kan daarbij advies inwinnen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Het advies van de Landelijke Klachtencommissie hoeft door het bestuur niet overgenomen te worden. Indien het bestuur afwijkt van het advies, zal het daar goede redenen voor moeten hebben en die kenbaar moeten maken aan de klager en aangeklaagde.

Stap 4

Het indienen van een formele schriftelijke klacht.

Volgens de klachtenregeling van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is er sprake van een formele klacht wanneer deze schriftelijk is ingediend en is ondertekend door de klager. De klacht bevat tevens:

  • de dagtekening;
  • naam en adres van de klager;
  • de omschrijving van de klacht;
  • een duidelijke aanduiding van de persoon jegens wie de klacht is gericht.

De klacht kan worden ingediend bij: de schoolleider, het bestuur of de vertrouwenspersoon. Aan de behandeling van de klacht wordt niet deelgenomen door de persoon/personen jegens wie de klacht is gericht. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, maximaal binnen 4 weken na ontvangst van de klacht, een gemotiveerde schriftelijke reactie. Indien bijzondere omstandigheden ertoe leiden deze termijn te overschrijden, zal de klager hiervan binnen de genoemde termijn van 4 weken schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De termijn kan ten hoogste tweemaal met 4 weken worden verlengd.

Stap 5

De klager kan ertoe overgaan een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs via de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.

De vertrouwenspersoon

Om tot een oplossing van het probleem te komen, kan door iedere betrokkenen te allen tijde de hulp van de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De vertrouwenspersoon van NTC Luxemburg is momenteel Ellen van der Woude. De door de school aangewezen onafhankelijke vertrouwenspersoon staat ook vermeld in de schoolgids. De vertrouwenspersoon heeft tot taak om door bemiddeling een oplossing te bereiken, in het belang van zowel de klager als de aangeklaagde. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn/haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en heeft een geheimhoudingsplicht.

De vertrouwensinspecteur (in geval van klachten betreffende seksuele intimidatie)

Klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie kunnen direct worden ingediend bij het centrale meldpunt vertrouwensinspecteurs in Nederland. Op dit centrale meldpunt is dagelijks tussen 8.00 en 17.00 uur (Nederlandse tijd) een vertrouwensinspecteur voor advies bereikbaar via telefoonnummer: 0031 (0)30 670 60 01 of 0900 111 3 111.

Intrekken klacht

Een ingediende klacht kan op elk moment worden ingetrokken. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij degene(n) bij wie de klacht is ingediend of die de klacht in behandeling heeft. Het bericht van intrekking van de klacht wordt direct aan alle betrokken partijen gemeld.
Ondanks dat de klacht is ingetrokken kan het bestuur tot verder onderzoek besluiten indien:

  • de indruk ontstaat dat de klacht op niet geheel zuivere gronden is ingetrokken;
  • de klacht verdenking van een zeer ernstige misstand heeft gewekt.

Vertrouwelijkheid

Op de klachtenregeling zijn de regels omtrent Informatiebeveiliging en Privacy van toepassing.

Werkingsduur en slotbepaling

De klachtenregeling is op 1 januari 2004 in werking getreden en is herzien op 1 juni 2019. Deze regeling zal iedere 4 jaar worden herzien. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.