Pestprotocol

Sociale Veiligheid

Binnen het veiligheidsbeleid van de NTC (zie ook ons Schoolplan 2015-2019) staat gespecificeerd dat het NTC zorg draagt voor een veilige omgeving. Het is een kerntaak van de school om te zorgen voor een veilige school, met nadruk op preventie van onveilige situaties. Bij de sociale veiligheid gaat het daar met name om gedragsnormen en respect jegens elkaar. Pesten is gedrag waarbij deze gedragsnormen overschreden worden:

Bij pesten gaat het om een vorm van agressief gedrag, waarbij een betrekkelijk machteloze persoon wordt aangevallen, vernederd of buitengesloten door een of meerdere individuen. Pesten heeft drie kenmerken: het is intentioneel, vindt herhaaldelijk en over een langere periode plaats, en er is een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Pesten vindt plaats in groepen, er is niet altijd een duidelijk onderscheid te maken tussen de pester en de gepeste en deze rollen kunnen ook omdraaien. Pesten vindt online en offline plaats (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & de Kinderombudsman, maart 2013).

Binnen het NTC zijn met name preventief gedragsregels opgesteld zijn om ongewenst gedrag te voorkomen. Deze gedragsregels reflecteren wederzijds respect en acceptatie (bijv. “Wees vriendelijk en help waar je kunt”, “Luister naar elkaar en neem elkaar serieus” en “Pestgedrag zoals: uitlachen, negeren, buitensluiten, dreigen, stoken, dingen afpakken, wordt niet geaccepteerd” (algemene gedragsregels staan jaarlijks gespecificeerd in de schoolgids).

Mochten er zich echter onverhoopt toch situaties voordoen waarin een leerling pest of gepest wordt geldt het volgende protocol: