Privacyverklaring

Privacyverklaring

NTC Luxemburg verzorgt onderwijs in Nederlandse taal en Nederlandse en Vlaamse cultuur.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Om subsidie te kunnen ontvangen, hebben wij persoonsgegevens nodig van leerlingen, leerkrachten en onderwijsassistenten. Deze gegevens gebruiken wij om taken uit te voeren die in wet- en regelgeving zijn vastgelegd (Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Wij verwerken deze persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zo handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft vervangen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle betrokkenen van onze school (o.a. leerlingen, leerkrachten, bestuursleden, vrijwilligers) en de gebruikers van onze website. De privacyverklaring van NTC Luxemburg kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op onze website.

Wat wij doen met persoonsgegevens

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • aanvragen voor subsidie voor onze onderwijsinstelling;
 • aanbieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs (ten behoeve van o.a. leerlingvolgsysteem, toetsing en klasindeling etc.);
 • aanbieden van functionaliteiten van de NTC-website;
 • onderhouden van contacten, waaronder ook de communicatie via e-mail en social media;
 • uitvoeren van overeenkomsten met leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om de bovenstaande taken goed uit te voeren, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens van leerlingen, o.a. in leerlingadministratie-/volgsysteem ParnasSys: naam, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, adresgegevens, telefoonnummers van ouders/voogd, telefoonnummers contacten in geval van nood en bewaren wij een kopie van het ID-bewijs;
 • persoonsgegevens van leerkrachten en ondersteunend personeel, o.a. in ons administratiesysteem ParnasSys: naam, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, adresgegevens, telefoonnummers, emailadres(sen), opleidingsgegevens en bewaren wij een kopie van het ID-bewijs;
 • opleidingsgegevens en diplomagegevens van leerkrachten en onderwijsassistenten;
 • financiële gegevens, zoals de hoogte van toekenningen en het rekeningnummer van leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel;
 • bijzondere persoonsgegevens (o.a. over de gezondheid en taalontwikkeling) van leerlingen, leerkrachten en onderwijsassistenten en ondersteunend personeel in ons administratiesysteem ParnasSys;
 • gegevens over contacten van het NTC Luxemburg, zoals e-mailcontact;
 • technische gegevens, zoals het klik- en surfgedrag van onze website bezoekers.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Persoonsgegevens, opleidingsgegevens, diplomagegevens, financiële gegevens en contactgegevens van leerlingen, leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel geven ouders dan wel de medewerkers zelf aan ons door.

Gegevens op de website worden door de gebruiker zelf ingevoerd.

Gegevens verkregen via registratieformulier website

Registreren via ons registratieformulier op onze website om op de hoogte gehouden te worden is gratis. Ingevulde gegevens worden alleen gebruikt om u op de hoogte te houden per e-mail zodra wij een nieuwe wachtlijst of inschrijfperiode openen.

Verstrekking van gegevens aan derden

 • NTC Luxemburg verstrekt geen persoonsgegevens van leerlingen.
 • NTC Luxemburg verstrekt geen persoonsgegevens van medewerkers.
 • Mailadressen bekend binnen NTC Luxemburg worden door ons gezien als werkmailadressen en wel onderling uitgewisseld.
 • (Persoons)gegevens van leerlingen, leerkrachten en onderwijsassistenten geeft het NTC Luxemburg alleen door aan Stichting NOB in geval van een subsidieaanvraag. Het niet aanleveren van deze persoonsgegevens heeft consequenties voor de subsidieverstrekking.

Hoelang wij gegevens bewaren

NTC Luxemburg bewaart persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Bovendien verwijderen we persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Gebruik beeldmateriaal

Het publiceren van foto’s of video’s waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn, gebeurt alleen als daarvoor toestemming is. Via het inschrijfformulier vragen wij jaarlijks opnieuw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.

Webanalyse

NTC Luxemburg meet en analyseert het klikgedrag van bezoekers van de website ten behoeve van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. Hiervoor gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer worden geplaatst als men onze website bezoekt. Ze geven ons inzicht in de werking en de effectiviteit van onze website.

Men kan het plaatsen van cookies blokkeren. Dit wordt geregeld via de privacy-instellingen van de browser.

Uw rechten

Inzage, correctie, verwijdering en verzet

Mocht u toegang willen tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken dan kunt u deze bij ons inzien. Daarnaast kunt u zelf uw persoonsgegevens laten corrigeren en verwijderen.

Met het inzagerecht kunnen leerkrachten, onderwijsassistenten, ondersteunend personeel en ouders van leerlingen een verzoek indienen om te achterhalen welke persoonsgegevens NTC Luxemburg verwerkt. Het correctierecht geeft de mogelijkheid om onjuiste en onvolledige gegevens te verbeteren en aan te vullen. Ook kan er verzocht worden om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen. Met het recht op verzet kan verzocht worden om de gegevensverwerking te beëindigen.

U kunt als betrokkene een schriftelijk verzoek indienen door een email, voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen naar ons bestuur (t.a.v. Lotte Stroobandt – Secretaris) via secretariaat@ntc.lu. Wij zullen uw verzoek vervolgens beoordelen. Binnen 1 maand sturen wij u een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

NTC Luxemburg
t.a.v. Lotte Stroobandt (Secretaris) i.h.k.v. privacy
56, Avenue de la Faiencerie
L-1510 Luxembourg

Heeft u een klacht?

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door NTC Luxemburg, kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u vindt dat NTC Luxemburg niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, of wanneer u niet tevreden bent over onze reactie. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u niet tevreden bent met een formele beslissing van NTC Luxemburg, kunt u bezwaar maken.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

NTC Luxemburg onderzoekt of er een onafhankelijke, externe toezichthouder aangesteld moet gaan worden. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerkingen van persoonsgegevens binnen NTC Luxemburg in overeenstemming zijn met de wet.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 oktober 2022.