ons onderwijs

Toetsing
Lees meer
Toetsmethodes

Een onafhankelijk meetmoment om de ontwikkeling in beeld te krijgen

Net als in Nederland, neemt ook NTC Luxemburg de door het Inspectie van het Onderwijs verplicht gestelde methode onafhankelijke toetsen af in de klas (halverwege het schooljaar):

  • Een technisch leestoets (vanaf groep 3)
  • Een spellingtoets (vanaf groep 3)
  • Een begrijpend leestoets (vanaf groep 5)

Samen met de informatie die de leerkracht vanuit andere meetmomenten of observaties verkrijgt, is voor een NTC-school een eenmalig onafhankelijk meetmoment per jaar voldoende om de ontwikkeling van onze leerlingen goed in beeld te hebben. De leerkracht kan tijdig bijsturen en onze leerlingen krijgen de beste kans om hun talenten te ontwikkelen.

 

methodeonafhankelijke toetsen

Diatoetsen

Vanaf schooljaar 2022-2023 maakt NTC Luxemburg gebruik van de methodeonafhankelijke toetsen van Dia. Diatoetsen maken de ontwikkeling van de leerling zichtbaar en helpen te kijken naar de groeipotentie van iedere leerling. Toetsen om verder te komen, niet om af te rekenen. Met de volgtoetsen taal krijgen we inzicht in de leesvaardigheid, de woordenschat en de spelvaardigheid van onze leerlingen en hun groei.

Toetskalender

Welke toetsen wanneer?

De methodeonafhankelijke toetsen nemen wij af in februari en begin maart na de voorjaarsvakantie. De toetsen worden gedurende een aantal weken, tijdens de les afgenomen.

 

Technisch Lezen - AVI & DMT toets

Vanaf groep 3

AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Het is een systeem dat is ontwikkeld vanuit de gemiddelde leesontwikkeling van kinderen om de leesvaardigheid van kinderen te kunnen meten. Ook kan door middel van het AVI-niveau de moeilijkheidsgraad van een tekst bepaald worden.

DMT staat voor Drie-Minuten-Toets. De leerlingen lezen steeds 1 minuut een leeskaart met daarop rijen met woordjes. Het gaat hierbij echt om technisch lezen en geeft een beeld welke klanken al goed worden gelezen en welke nog lastig zijn. Op die manier kunnen we gerichter oefenen en bepaalde klanken herhalen.

Spelling - Diaspel

Vanaf groep 3

Bij Diaspel worden leerlingen getoetst op woordspelling door middel van een digitaal dictee. Vanaf eind groep 6 worden de toetsen uitgebreid met werkwoordspelling, interpunctie en begrippen. Leerlingen van groep 3 maken de toets op papier, zodat de resultaten van leerlingen die nog niet zo bedreven zijn met werken op een computer zo min mogelijk worden beïnvloed.

Begrijpend Lezen - Diatekst

Vanaf groep 5

De toets Diatekst bestaat uit zes leesteksten, waarbij de tekstsoorten variëren. In de toetsen komen zakelijke teksten (informatief, betogend en instructief) en verhalende teksten aan bod.
Bij iedere tekst worden ongeveer 10 vragen gesteld. Dit kunnen meerkeuzevragen zijn, maar ook open vragen of vragen waarbij meerdere antwoorden goed zijn. De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau. Voor groep 3, 4 en 5 komen naast leesteksten ook luisterteksten aan bod. Begrijpend luisteren wordt getoetst met aansprekende animaties.

Lezerstypen

De uitslag van de toets geeft aan hoever een leerling is ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van hun lezerstype op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen.

Woordenschat - Diawoord

Vanaf groep 3

Diawoord toetst de woordkennis. Dit geeft extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat van een leerling is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegripppen en abstracte begripppen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’.